Måne

Måne er en avdeling med 25 barn og 4-5 voksne (2-3 pedagoger). Her går de største barna i barnehagen, 4- og 5-åringene. Vi har valgt å dele barna inn etter alder fordi det gjør det enklere å tilpasse aktiviteter og lek til utviklingsnivå. Sol og Måne danner sammen Team Pegasus. De voksne på teamet kjenner og kan ta i mot barna på begge avdelingene.

På Pegasus er det viktigste som skjer leken. Leken er en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. De voksne fremmer et inkluderende lekemiljø der alle får delta. De observerer, veileder og beriker leken på barnas premisser. Når barna kommer hjem og sier «jeg har bare lekt i dag», så har de blant annet utviklet empati, selvkontroll, motorikk og språk. De har opplevd motgang og det å være en verdifull del av fellesskapet. De har brukt fantasien og vært kreative og løsningsorienterte. De har vist følelser og trøstet hverandre, samt mye mer.

I tillegg til den spontane leken, har vi flere planlagte aktiviteter sånn som førskole, fysisk aktivitet og temarettede aktiviteter. Her foregår læring i mer strukturert form, men likevel på en leken måte. Vi bruker barnas ideer og innspill aktivt i vår planlegging, de er dermed med på å påvirke sin egen hverdag.

Språkutvikling er også noe som gjennomsyrer alt vi gjør. Vi jobber bevisst med språk i alle situasjoner som måltider, lek, garderobe og annen samhandling. Ved å sette ord på alt vi gjør, utvides barnas ordforråd og språkforståelse.

En annen viktig del av de daglige rutinene hos oss er relasjonsarbeid. Det er de voksne som har ansvar for å bygge gode relasjoner til alle barn og sørge for at alle blir sett, hørt og satt pris på i løpet av dagen. Vi skal være trygge og gi tydelige grenser i en atmosfære preget av varme og tillitt. Vi har også ansvar for at barn bygger gode relasjoner til hverandre og utvikler vennskap. Sosial kompetanse tilegnes kontinuerlig av barn gjennom samhandling med hverandre og med de voksne. Vi har mange ulike prosjekter knyttet til vennskap, spesielt ved oppstart av nytt barnehageår.