Våre verdier

I henhold til «Rammeplan for barnehagen» (2017) har Teknabarnehagen utarbeidet et verdigrunnlag som samsvarer med gjeldende lovverk.

Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen.

Nestekjærlighet, solidaritet, toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier i barnehagen. I Teknabarnehagen har vi definert disse verdiene slik:

Nestekjærlighet

- Vise omsorg og empati for hverandre uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hudfarge, etnisitet, legning, livssyn/religion eller politisk tilhørighet.

Solidaritet

- Foreta valg som får gode konsekvenser for flere, skape samhold, være støttende og opparbeide et inkluderende fellesskap.

Toleranse

- Å vise toleranse betyr å tåle andres meninger, handlinger og holdninger når man selv er sterkt uenig. Gi andre rett til å være eller gjøre ting annerledes enn man selv ville valgt. Skille mellom menneske og handling.

Respekt

- Akseptere, anerkjenne og se verdi i andres meninger, handlinger og holdninger.