Lek, danning og omsorg

Leken har en helt sentral plass i barnehagen. Gjennom leken utvikles både kroppslige, sosiale og språklige ferdigheter. Det er de voksnes ansvar å se til at alle trives i leken og får delta ut fra sine egne forutsetninger. Alle barn skal få mulighet til å utvikle seg og etablere vennskap. De voksne tilrettelegger et stimulerende fysisk læringsmiljø, slik at barna oppmuntres og motiveres til å utforske, lære og bli værende i leken. De voksne vet også når de bør trekke seg tilbake og være en tilskuer til barnas lek, så de fritt kan samhandle uten innblanding.

Danning er en livslang prosess. Det handler blant annet om å utvikle evne til refleksjon over egne væremåter og handlinger. Danning skjer i samspill med omgivelsene og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Forutsetninger for barnets danning i barnehagen er de gjensidige samhandlingsprosessene mellom barn og voksne og hensynet til hverandre.

For barnehagen er det en primæroppgave å gi omsorg og nærhet, og omsorg kommer til uttrykk i mange former. Det kan være et trøstende fang, en klem, en ren bleie, et lyttende øre, en ekstra brødskive når du er skikkelig sulten, eller rett og slett et varmt og anerkjennende blikk. Omsorg er også å sette grenser for barnet, å tørre å være den voksne i relasjonen. Barn opplever det som trygt og godt når voksne er tydelige, og tar beslutninger de ikke er modne nok til å ta selv.