Samarbeidsutvalget (SU)

SU skal arbeide for å skape et godt samarbeid mellom barnehagebarnas hjem og barnehagen. SU skal også legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling for barnehagen, barna, foreldrene og ansatte, og slik bli en aktiv ressurs til felles beste.

Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Som SU representant er du også et dirkete bindeledd mellom barnehage og foreldregruppen. SU representantene skal legge til rette for at foreldregruppen skal kunne påvirke og medvirke til barns beste innenfor utvikling og læring i hverdagen, samt mulighet til å bli bedre kjent med både foreldre og personal.

 

SU sin sammensetning:

1. SU er satt sammen av like mange representanter fra foreldrene som representanter fra personale. Eier kan ha en representant, samt styrer.

2. Nestleder er sekretær for SU leder

3. Representanter fra foreldrene velges på foreldremøte eller verves av SU på høsten.

4. SU er med og godkjenner årsplanen

5. SU skal ha minst 2-3 møter hvert år